Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Odločba 090-65/2013/21), prvi odlomek

ZRC SAZU je /…/ navedel, da bi mu z razkritjem zahtevanih podatkov lahko nastala škoda, tako v smislu materialnih posledic izkrivljene interpretacije raziskovalnih skupin Instituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in njihovega dela, kot tudi v smislu vplivanja na konkurenčni položaj ZRC SAZU pri prijavah projektov oziroma programov na različne javne razpise ministrstev, Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS in Evropske komisije. Ob tem je še poudaril, da je prosilec oziroma družba Trojina, katere soustanovitelj je prosilec, njihov neposredni konkurent.

/…/ Kot trajna poslovna tajnost pa se štejejo opisi programov in projektov — vsebina raziskovalnega dela v programu dela.

Ob tem pa se dodatno sklicuje tudi na dejstvo, da so podatki zaupni že po svoji vsebini, ker pomenijo konkurenčno prednost ZRC SAZU v kakršnem koli pogledu in sporočanje katerih neupravičeni osebi bi škodilo konkurenčnemu položaju ZRC SAZU.

Razkritje teh podatkov bi pomenilo grob poseg in povzročitev materialne in nematerialne škode, sploh ob dejstvu, da je zahtevo po pridobitvi podatkov podala oseba, ki je njihov neposredni konkurent, saj je ustanovitelj zasebnega zavoda Trojina, ki z javnim denarjem izvaja podobna ali enaka dela kot ZRC SAZU, in soavtor Predloga za sestavo Slovarja sodobnega slovenskega jezika, ki je sestavljen tako, da bi, če bi se pristojni odločili za njegovo financiranje, vodilna vloga pri izdelavi novega temeljnega slovarja slovenskega jezika prešla z javnega zavoda na zasebnega. Z razkritjem tajnih podatkov bi tako konkurent nedvomno prišel do informacij, s katerimi bi lažje konkuriral na javnih razpisih za dodelitev istih sredstev, za katero bo konkuriral tudi ZRC SAZU. Razkritje tajnih podatkov bi tako pomenilo trajno izgubo konkurenčne prednosti ZRC SAZU. ZRC SAZU poudarja, da gre za podatke, za katere bi moralo biti vsaki povprečni osebi jasno, da pomenijo konkurenčno prednost in da bi sporočanje neupravičeni osebi škodovalo njihovemu konkurenčnemu položajuVrednost podatkov je za ZRC SAZU izjemno visoka.