Odločba 090-10/2013-4, Agencija za raziskovanje RS, odlomek

Stranski udeleženec navaja, da vsebina prijave na poziv vsebuje poleg podatkov o sami vsebini programa tudi podatke o postopkih dela, organizacijski strukturi in relevanci. Agencija ugotavlja, da vsebina prijavljenega raziskovalnega programa obsega predstavitev teoretičnih izhodišč raziskovalne vsebine in ciljev, navedbo postopkov in metod dela, smer in obseg raziskovanja, časovni potek raziskovanja ter nadaljnje delo v zvezi z vsebino programa. Navedeni podatki predstavljajo specialna znanja in s tem predstavljajo za stranskega udeleženca konkurenčno prednost, saj bi razkritje teh podatkov škodovalo konkurenčni prednosti, saj bi bila s temi podatki ustrezno izobraženi in izkušeni skupini raziskovalcev omogočena izpeljava tovrstnega programa. Upoštevati je treba tudi dejstvo, da je vsebina programa pri stranskem udeležencu znana le pooblaščenim osebam, to je vodji programa in sodelavcem ter vodstvu institucije. Izven institucije stranskega udeleženca vsebina programa ni poznana oziroma je poznana v omejenem obsegu, to je preko letnih poročil o delu. Pomen in vrednost predmetne informacije za stranskega udeleženca, ki je javni raziskovalni zavod, izhaja tudi iz ureditve izvajanja in financiranja raziskovalne dejavnosti v javnih raziskovalnih zavodih. Iz ZRRD izhaja, da javni raziskovalni zavodi na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti opravljajo javno službo v obliki raziskovalnih programov, ki predstavljajo zaokroženo področje raziskovalnega dela, za katerega je pričakovati, da bo aktualno in uporabno v daljšem časovnem obdobju ter obstaja državni interes za dolgoročno raziskovanje na nekem področju. Kot je razvidno iz izvedbenih predpisov agencije, zlasti Pravilnika o infrastrukturnih obveznosti zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Ur. l. RS, št. 4/11 , 40/11-porp., 40/13) in pravilnika o postopkih, pridobivajo javni raziskovalni zavodi sredstva iz naslova infrastrukturnih obveznosti ter na podlagi javnih razpisov, ki jih objavlja agencija. Sredstva javnih razpisov agencije so omejena in prijaviteljem na javni razpis ne zagotavljajo pravice do teh sredstev, temveč le možnost, da na razpisu konkurirajo in sredstva pridobijo, kar je odvisno od njihove uspešnosti v konkurenčnem postopku z ostalim prijavitelji. Upoštevaje navedeno je očitno, da bi tovrstne informacije lahko drugi prijavitelji uporabili za pridobivanje istih sredstev, kar bi imelo za posledico finančno oškodovanje stranskega udeleženca. Višina oškodovanja, ki jo predstavlja financiranje posameznega programa, je v odvisnosti od trajanja financiranja raziskovalnega programa in uvrstitve programa v cenovno kategorijo, razvidna iz Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane in Proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, 103/11, 56/12) ob upoštevanju cene ekvivalenta polne zaposlitve. Minimalni obseg sofinanciranja programske skupine je 2,5 FTE kategorije cene raziskovalne ure A, kar po trenutni ceni znaša letno 50.558 EUR x 2,5, to je 126.395 EUR letno.

Agencija se strinja s stranskim udeležencem, da navedeni podatki omogočajo konkurenčno prednost stranskega udeleženca oziroma konkurenta na javnem razpisu/pozivu v kolikor bi bil seznanjen z njimi, in s tem izjemo po 2. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ.