I. Agencija za raziskovanje RS

1. Raziskovalni program P6-0038 — »Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju«

Leto Vodja Načrtovano Realizirano Od Do Raz. ure
2013 Marko Snoj 619.157,00 EUR 619.157,00 EUR 1. 1. 2009 31. 12. 2014 20.570
2012 Marko Snoj 623.682,40 EUR 623.682,40 EUR 1. 1. 2009 31. 12. 2014 20.570
2011 Marko Snoj 696.911,60 EUR 696.911,60 EUR 1. 1. 2009 31. 12. 2014 20.570
2010 Marko Snoj 699.791,40 EUR 699.791,40 EUR 1. 1. 2009 31. 12. 2014 20.570
2009 Marko Snoj 699.791,40 EUR 699.791,40 EUR 1. 1. 2009 31. 12. 2014 20.570
2008 Helena Dobrovoljc 679.015,70 EUR 679.015,70 EUR 1. 1. 2004 31. 12. 2008 20.570

2. Raziskovalni projekti (2008-2013)

Leto Skupaj
2013 209.117,88 EUR
2012 228.058,60 EUR
2011 194.599,65 EUR
2010 262.353,57 EUR
2009 377.381,93 EUR
2008 219.765,00 EUR

3. Mladi raziskovalci (2008-2013)

Leto Skupaj
2013 154.445,87 EUR
2012 187.459,38 EUR
2011 188.660,03 EUR
2010 189.185,90 EUR
2009 171.809,00 EUR
2008 110.282,80 EUR

4. Skupaj program + projekti + MR (2008-2013)

Leto Skupaj
2013 982.720,75 EUR
2012 1.039.200,38 EUR
2011 1.080.171,28 EUR
2010 1.151.330,87 EUR
2009 1.248.982,33 EUR
2008 1.009.063,50 EUR

5. Infrastruktura (2008-2013)

Izločiti financiranje Inštituta za slovenski jezik iz skupnega infrastrukturnega programa celotnega ZRC SAZU je zelo zahtevno. Zato lahko ponudimo zgolj nekaj ugibanj na podlagi določenih indicev iz poslovnih poročil. Interpretacijo dodatno zapletajo razlike med podatki, ki jih na spletni strani ponuja ARRS in tistimi, ki jih najdemo v poslovnih poročilih ZRC SAZU. Poročanje ARRS in ZRC SAZU se pravzaprav zadnjikrat ujame leta 2008, potem ne več. Številke so naslednje:

Leto ARRS-UOIC ARRS-UOII ARRS-Skupaj ZRC-PP Razlika
2008 1.033.631,25 EUR 241.978,00 EUR 1.293.213,53 EUR 1.293.214,00 EUR -0,47 EUR
2009 1.577.452,30 EUR 260.678,00 EUR 1.838.130,30 EUR 1.331.428,00 EUR 506.702,30 EUR
2010 1.227.630,62 EUR 260.678,00 EUR 1.488.308,62 EUR 1.485.284,00 EUR 3.024,62 EUR
2011 1.285.630,63 EUR 248.149,00 EUR 1.533.779,63 EUR 1.280.004,00 EUR 253.775,63 EUR
2012 1.104.059,42 EUR 242.352,00 EUR 1.346.411,42 EUR 1.213.644,00 EUR 132.767,42 EUR
2013 777.871,12 EUR 473.892,00 EUR 1.251.763,12 EUR NP NP

ARRS-UOIC: Ustanoviteljske obveznosti — instrumentalna infrastruktura

ARRS-UOII: Ustanoviteljske obveznosti — infrastrukturna dejavnost

ZRC-PP: Poslovna poročila ZRC SAZU

Razmeroma zanesljiv je podatek, da iz kategorije UOIC Inštitut dobi vsaj 1 FTE oz. okrog 60.000 EUR letno. Da je infrastruktura pomemben finančni vir za Inštitut, kaže citat iz programa dela in finančnega načrta za leto 2009 iz februarja istega leta: »Občutno moramo povečati obseg sredstev za infrastrukturo. Največ možnosti za to nam daje obljuba predsednika vlade g. Boruta Pahorja, ki je na srečanju z Izvršilnim odborom SAZU obljubil redno letno dodatno financiranje v višini 400.000 eur za Inštitut za slovenski jezik«. Ta obljuba je bila kasneje očitno realizirana, saj odlomek iz Poslovnega poročila za leto 2009 iz februarja 2010 pravi: »Odločilni pozitivni premik se je pravzaprav zgodil samo pri dolgoročnem financiranju Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ki je poleg programa Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju, ki pokriva 12 raziskovalcev, dobil še 400.000 € za izvajanje infrastrukturnega programa. S tem in z morebitnim dodatnim programom bi bilo financiranje tega inštituta urejeno tudi dolgoročno.«

Dejansko v letu 2009 lahko opazimo precejšen skok infrastrukturnih sredstev, vendar je viden le na strani ARRS, ZRC SAZU teh sredstev nekako ne beleži. Na strani ARRS se sicer v naslednjih letih zneski spet manjšajo, vendar — kot rečeno — je težko zanesljivo reči, kakšen delež gre na Inštitut za slovenski jezik. Če podamo razmeroma konzervativno oceno polovične vrednosti obljubljene vsote 400.000 EUR, bi bilo to 200.000 EUR plus 1 FTE, torej približno 250.000 EUR letno, lahko pa gre tudi za več. Verjetno kaj več o tem vedo na ARRS.

II. SAZU

1. »Temeljne raziskave slovenskega jezika« po aneksu št. 1 iz pogodbe 1/2009 med SAZU in ZRC SAZU

Poslovno poročilo ZRC SAZU iz leta 2009 o tem delu financiranja Inštituta pravi takole:

Vrsta: aplikativni raziskovalni projekt
Oznaka in št. pogodbe: aneks št. 1 k pog. 1/2009
Čas trajanja: 2009 do preklica
Financer: Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU)
Vodja: dr. Marko Snoj

Vsebina raziskovalnega dela:

Temeljne raziskave slovenskega jezika je krovni naziv za vse tiste nujno potrebne specifične dejavnosti Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ki jih ne zajame niti raziskovalni program niti podhranjeni projekti niti infrastrukturni program. Delo obsega kontinuirano, jezikoslovno adekvatno in leksikografsko usmerjeno spremljanje gibanj v slovenski leksiki na stvarnem, oblikotvornem, pomenotvornem in skladenjskem nivoju, ki je predpogoj večini temeljnih slovaropisnih nalog našega inštituta, koncipiranju Slovarja sinonimov slovenskega jezika, Slovarja novejšega besedja, Frazeološkega slovarja slovenskega jezika in Malega pravopisa in pripravam na Novi slovar slovenskega jezika. Znotraj tega je posebna skrb posvečena spremljanju strokovnega izrazja, ki se ob izdatni pomoči (preslabo honoriranih) zunanjih strokovnjakov udejanja v izdelavi teminoloških slovarjev. V letu 2009 so v tem svojstvu nastajali Farmacevtski terminološki slovar, Veterinarski terminološki slovar, Slovar kemijske tehnologije, Umetnostnozgodovinski terminološki slovar, Smučarski terminološki slovar, Slovar evropskega prava in Splošni terminološki slovar. V okviru teh raziskav se tudi dodeluje in izboljšuje besedilni korpus Nova beseda.

Podatka o natančni višini financiranja tega trajnega projekta Inštituta oz. o vrednosti aneksa iz samih poslovnih poročil ni mogoče razbrati, mogoče pa je o tem posredno sklepati po spremembi višine financiranja ZRC SAZU s strani SAZU. Postavka, ki jo ZRC SAZU v poslovnih poročilih beleži kot »Naravna in kulturna dediščina«, prihaja pa s SAZU, se z leti spreminja takole:

Leto Znesek NKD
2007 259.639 EUR
2008 256.750 EUR
2009 254.081 EUR
2010 582.770 EUR
2011 538.188 EUR

Kot vidimo, z leta 2009 na 2010 poskoči za okrog 300.000 EUR, kar je po vsej verjetnosti razlika, ki jo prinese »aneks št. 1 iz pogodbe 1/2009 med SAZU in ZRC SAZU«. Lahko, da del tega zneska gre tudi na kakšen drug inštitut na ZRC SAZU, a vendar: vsaj okrog 200.000-250.000 verjetno gre na Inštitut za slovenski jezik. Verjetno kaj več o tem vedo na SAZU.

2. Sofinanciranje aplikativnih projektov ARRS

Sistem sofinanciranja aplikativnih projektov ARRS s strani SAZU je opisan pod podnaslovom »SAZU d.d.«. Specifično Inštitutu za slovenski jezik SAZU nn letni ravni sofinancira približno dva aplikativna projekta, torej prispeva približno 50.000 EUR.