journal articles


1.01 Original scientific article

1.05 Popular article

 • 1999
  KREK, Simon. Računalniški korpusi v slovaropisju. Razgledi (Ljublj.), 23. jun. 1999, št. 13, str. 8-9.
  [COBISS.SI-ID 109407232]

1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

 • 2011
  DOBROVOLJC, Helena, KREK, Simon. Normativne zadrege - empirični pristop. V: KRANJC, Simona (ur.). Meddisciplinarnost v slovenistiki, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 30). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011, str. 89-97.
  [COBISS.SI-ID 33273901]
 • 2005
  KREK, Simon, GORJANC, Vojko, STABEJ, Marko. Dictionaries, corpora and word-formation. V: BARNBROOK, Geoff (ur.), DANIELSSON, Pernilla (ur.), MAHLBERG, Michaela (ur.). Meaningful texts : the extraction of semantic information from monolingual and multilingual corpora, (Research in corpus and discourse). London; New York: Continuum, 2005, str. [70]-82, graf. prikazi.
  [COBISS.SI-ID 28593762]

1.19 Review, book review, critique

2.08 Doctoral dissertation

2.13 Treatise, preliminary study, study

 • 2011
  BIZJAK, Aleksandra, DOBROVOLJC, Helena, DOBROVOLJC, Kaja, LOGAR BERGINC, Nataša, KOCJANČIČ, Polonca, KREK, Simon, ROZMAN, Tadeja. Slogovni priročnik: sporazumevanje v slovenskem jeziku: kazalnik 17 - Standard za korpusno analizo težav pri tvorbi besedil. 30. 6. 2011. 169 f.
  [COBISS.SI-ID 30649949]
 • 2010
  ROZMAN, Tadeja, STRITAR, Mojca, KRAPŠ VODOPIVEC, Irena, KOSEM, Iztok, KREK, Simon. Nova didaktika poučevanja slovenskega jezika: sporazumevanje v slovenskem jeziku. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Amebis, 2010. 664 str., pril.
  [COBISS.SI-ID 32429613]
 • 2009
  GANTAR, Polona, GRABNAR, Katja, KOCJANČIČ, Polonca, KREK, Simon, POBIRK, Olga, ROK, Rejc, ŠORLI, Mojca, ŠUSTER, Simon, ZARANŠEK, Petra. Opis analize referenčnega korpusa (kazalnik 5): projekt Sporazumevanje v slovenskem jeziku: specifikacije za izdelavo leksikalne baze za slovenščino. Kamnik, 2009.
  [COBISS.SI-ID 32485933]

  GANTAR, Polona, GRABNAR, Katja, KOCJANČIČ, Polonca, KREK, Simon, POBIRK, Olga, ROK, Rejc, ŠORLI, Mojca, ŠUSTER, Simon, ZARANŠEK, Petra. Standard za izdelavo posamezne leksikalne enote v leksikalni bazi (kazalnik 6): projekt Sporazumevanje v slovenskem jeziku: specifikacije za izdelavo leksikalne baze za slovenščino. Kamnik, 2009.
  [COBISS.SI-ID 32485933]

2.20 Complete scientific database or corpus

 • 2011
  ERJAVEC, Tomaž, KREK, Simon, FIŠER, Darja, LEDINEK, Nina. Projekt JOS: jezikoslovno označevanje slovenskega jezika = Project JOS: linguistic annotation of Slovene. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, Odsek za tehnologije znanja, 2011.
  [COBISS.SI-ID 24501031]
 • 2005
  STABEJ, Marko, GORJANC, Vojko, KREK, Simon, ARHAR HOLDT, Špela, HOČEVAR, Jasna, JARNOVIČ, Urška, SAKSIDA, Amanda, ROMIH, Miro, ARČAN, Mihael, HOLOZAN, Peter, PIVEC, Matej. FidaPLUS: korpus slovenskega jezika. Ljubljana: Filozofska fakulteta v Ljubljani: Fakulteta za družbene vede: Institut "Jožef Štefan", 2000-2005.
  [COBISS.SI-ID 31363117]